bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 5

Các dạng toán tính diện tích các hình lớp 5 này đi kèm với lời giải giúp các em nhanh chóng so sánh với đáp án bài giải của mình, từ đó biết mình làm bài đúng hay không, đồng thời củng cố kiến thức tính diện tích hình thang, cách tính diện tích hình thoi … tốt nhất.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5

Bạn đang xem: bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 5

Các dạng toán tính diện tích lớp 5

Chú ýTham khảo các công thức tính diện tích hình vuông, hình thang, hình thoi … trước khi áp dụng vào bài làm.

Bài tập về tính diện tích lớp 5 trong SGK

Bài 1 Trang 104 SGK Toán 5: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

giai bai 1 trang 104 sgk toan 5

Đáp Án:Chiều dài hình chữ nhật I là:3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)Diện tích của hình chữ nhật I là:11,2 + 3,5 = 39,2 (m2)Diện tích của hình chữ nhật II là:6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)Diện tích của mảnh đất là:39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)Đáp số: 66,5 (m2).

Bài 2 Trang 104 SGK Toán 5: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

giai bai 2 trang 104 sgk toan 5

Đáp Án:Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:40,5 + 100,5 = 141(m)Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là: 50 + 30 = 80 (m)Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là: 50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)Diện tích của khu đất là: 11280 – 4050 = 7230 (m2) Đáp số: 7230 m2

Bài 1 Trang 105, 106 SGK Toán 5: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

AD = 63mAE = 84mBE = 28mGC = 30m

giai bai 1 trang 105 106 sgk toan 5

Đáp Án:Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2)Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m)Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)Diện tích hình tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)Diện tích mảnh đất là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)Đáp số: 7833 (m2).

Bài 2 Trang 105, 106 SGK Toán 5: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

giai bai 2 trang 105 106 sgk toan 5BM = 20,8mCN = 38mAM = 24,5mMN = 37,4mND = 25,3m

Đáp Án:Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06 (m2)Đáp số: 1835,06m2

Chú ý- Diện tích được đo lường bằng đơn vị m2 (mét vuông) (hay cm2, mm2, dm2 … )- Giải bài tập trang 104 SGK Toán 5 là bài luyện tập về diện tích và Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 5 là bài tiếp theo về luyện tập diện tích các hình. Các em cùng xem để có cách giải bài tập dễ dàng, chính xác.

Bài tập về tính diện tích lớp 5 trong vở bài tập

Bài 1 trang 17 VBT Toán 5 Tập 2: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

Giai bai 1 trang 17 vbt toan 5 tap 2

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (1) :

40 x (40 + 30) = 2800 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (2) :

40 x (60,5 – 40) = 820 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình bên là :

2800 + 820 = 3620 (m2)

Đáp số : 3620m2

Bài tập tính diện tích lớp 5 bổ sung

1. Bài tập về hình tam giác

Câu 1: Nối mỗi hình tam giác với câu mô tả hình dạng của nó:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 2

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 3

Câu 2: Nêu tên cạnh đáy và đường cao tướng ứng trong mỗi hình tam giác sau:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 4

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

Hình 1:

– AH là đường cao ứng với đáy BC

– BK là đường cao ứng với đáy AC

– CI là đường cao ứng với đáy AB

Hình 2:

– EH là đường cao ứng với đáy DG

– DE là đường cao ứng với đáy EG

– EG là đường cao ứng với dáy DE

Hình 3:

– PK là đường cao ứng với đáy MN

– MI là đường cao ứng với đáy PN

– NH là đường cao ứng với đáy MP

Câu 3: Xác định đường cao tương ứng với đáy BC cho trước rồi viết theo mẫu:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 5

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 6

Câu 4:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 32cm và chiều cao là 22cm;

b) Độ dài đáy là 2,5 cm và chiều cao là 1,2cm;

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

a. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.32.22 = 352cm2

b. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.2,5.1,2 = 1.5cm2

Câu 5: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 45cm và chiều cao là 2,4dm;

b) Độ dài đáy là 1,5 m và chiều cao là 10,2dm;

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

a. Đổi 45cm = 4,5dm

Diện tích của tam giác là: S = 1/2.4,5.2,4 = 5,4dm2

b. Đổi 1,5m = 15dm

– Diện tích của tam giác là: S = 1/2.15.10,2 =76,5dm2

Câu 6: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 3/4m và chiều cao là 1/2m;

b) Độ dài đáy là 4/5 m và chiều cao là 3,5 dm;

Giải:

a. Diện tích tam giác là: S = 1/2.3/4.1/2 = 3.16m2

b. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.4/5. 3,5 = 14dm2

Câu 7:

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là:

a) 35cm và 15 cm.

b) 3,5 m và 15 dm.

Giải:

a. Diện tích tam giác là: S = 1/2. 35.15 = 262,5cm2

b. Diện tích tam giác là: S = 1/2.35.15 = 262,5dm2 (đổi 3,5m = 35dm)

Câu 8: Tính diện tích hình tam giác MDC. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 25 cm, BC = 16cm.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 7

Giải:

Xét tam giác MDC, ta thấy chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật ABCD. Do đó, diện tích tam giác MDC là S = 1/bestshop.vn = 1/2.25.16 = 200cm2

Câu 9: Tính diện tích hình tam giác MDN. Biết hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM = MB, BN = NC.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 8

Giải:

Ta có: AM = MB = BN = NC = 20:2 = 10cm

Diện tích tam giác DAM là SDAM = 20 x 10 : 2 = 100 cm2

Diện tích tam giác MBN là SMBN = 10 x 10 : 2 = 50cm2

Diện tích tam giác NCD là SNCD = 20 x 10 : 2 = 100cm2

Diện tích hình vuông ABCD là: SABCD = 20 x 20 = 400cm2

Do đó, diện tích tam giác MND là: SMND = SABCD – SDAM – SMBN – SNCD = 150cm2

Câu 10: Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao là 2/5m và diện tích là 1200 cm2

Giải:

Cạnh đáy của tam giác là 12.2 : 2/5 = 60m (đổi 1200cm2 = 12m2)

Câu 11: Tính diện tích hình tứ giác MBND. Biết hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC = 36 cm; chiều rộng AD = 20 cm và AM = 1/3 MB , BN = NC.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 9

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

Ta có: AB = 1/3MB = 1/4AB = 1/4CD = 9cm, Suy ra: MB = 27cm

BN = NC = 1/2 BC = 1/2AD = 10cm

Diện tích ABCD là 20 x 36 = 720cm2

Diện tích tam giác DCN là 1/bestshop.vn = 1/2.10.36 = 180cm2

Diện tích tam giác AMD là 1/bestshop.vn = 1/2.20.9 = 90cm2

Do đó, diện tích DMBN là S = SABCD – SAMD – SDCN = 720 – 80 – 90 = 450m2

Câu 12: Tính diện tích hình bình hành ABCD. Biết diện tích hình tam giác ADC là 100 cm2.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 10

Giải:

Ta có: SACB = SDAC (dễ dàng chứng minh được)

Mà SABCD = SADC + SACB

Suy ra, SABCD = 200cm2

Câu 13: Tính chiều cao AH của hình tam giác vuông ABC. Biết: AB = 30 cm ; AC = 40 cm ; BC = 50 cm.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 11

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

Ta có diện tích tam giác ABC: SABC = 1/2.AB. AC = 1/2.AH.BC

=> AH = AB.AC: BC = 30.40 : 50 = 24cm

2. Tính diện tích hình thang

Câu 1: Đánh dấu (x ) vào ô tròn đặt dưới hình thang trong mỗi hình sau:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 12

Giải:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 13

Câu 2: Viết tên các hình thang vuông có trong hình chữ nhật ABCD.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 14

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

Các hình thang vuông là AMND, MBCN, ABKI, CKID

Câu 3: Tính diện tích hình thang biết:

a) Độ dài hai đáy là 15 cm và 11 cm, chiều cao là 9 cm.b) Độ dài hai đáy là 20,5 m và 15,2 m, chiều cao là 7,8 m.

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

a. Diện tích hình thang là 1/2. (15 + 11). 9 = 117 cm2b. Diện tích hình thang là 1/2. (20,5 + 15,2). 7,8 = 139,23m2

Câu 4: Viết vào ô trống (theo mẫu):

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 15

Giải:

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 16

Câu 5: Tính diện tích hình thang AMCD. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 27 cm; BC = 14 cm; AM = 2/3 AB

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 17

Giải:

Ta có, độ dài AM = 27.2/3 = 18cm

Tính diện tích hình thang là 1/2. (18 +27) .14 = 315cm2

Câu 6: Tính diện tích hình thang AMCD. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 42 cm; AD = 30 cm; AM = 1/4 AB; AN = NB.

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 18

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

Ta có: AN = NB = 1/2AB = 21cmAM = 1/4AB = 10,5cmMN = AN – AM = 10,5cmDiện tích hình thang MNCD là 1/2. 30. (42 + 10,5) = 787,5cm2

3. Tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Câu 1: Vẽ hình tròn có đường kính d:

a) d = 7cm

b) d = 2/5 dm

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

a. d = 7 nên r = 7 : 2 = 3,5cm

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 19

b. d = 2/5dm = 4cm nên r = 2cm

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 20

Câu 2: Vẽ (theo mẫu):

cac dang toan tinh dien tich cac hinh lop 5 21

Câu 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cmb) r = 1,2 dmc) r = 3/2 m

Giải:

a. Chu vi hình tròn là 2.3,14.5 = 31,4cmb. Chu vi hình tròn là 2.3,14.1,2 = 7,526dmc. Chu vi hình trỏn là 2.3,14.3/2 = 9,42m

Câu 4: Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,8 mb) d = 35 cmc) d = 8/5 dm

Đang hot: an dương vương mị châu trọng thủy

Xem thêm: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%&nbsp clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo t?

Giải:

a. Chu vi hình tròn là 3,14 . 0,8 = 2,512mb. Chu vi hình tròn là 3,14 . 35 =109,9cmc. Chu vi hình tròn là 3,14 .8/5 = 5,024 dm

Câu 5:

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.b) Tính bán kính hình tròn có chu vi là 25, 12 cm

Giải:

a. Đường kính của hình tròn là 6cmb. Bán kính của hình tròn là 4cm

Câu 6: Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5 m. bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m.Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng?

Giải:

Chu vi bánh xe bé là 2 . 3,14 . 0,5 = 3,14mChu vi bánh xe lớn là 2 . 3,14 . 1 = 6,28m

Bánh xe bé lăn 10 vòng được quãng đường là 3,14 x 10 = 31,4m

31,4m cũng là quãng đường bánh xe lớn lăn được nên bánh xe lớn lăn được số vòng là 31,4 x 6,28 = 5 vòng.

Bài viết liên quan: viết bài tập làm văn số 1 lớp 7 đề 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*