báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2017

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất là mẫu báo cáo được ban lãnh đạo đơn vị lập ra nhằm báo cáo kết quả, kiểm điểm đánh giá của tập thể ban lãnh đạo trong năm vừa qua.

Trong thời gian gần đây, chúng tôi thường xuyên nhận được yêu cầu từ Khách hàng, mong muốn chúng tôi giải đáp về các thắc mắc về Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ gồm những nội dung gì?

Bạn đang xem: báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2017

Hiểu được những băn khoăn, thắc mắc của Khách hàng nên trong bài viết hôm nay chúng tôi thực hiện biên soạn bài viết với nội dung Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ trường học để Khách hàng tham khảo.

==>> Tải về mầu báo cáo tập thể lãnh đạo mới nhất

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất

Nội dung trong >mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cần trình bày rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

PHÒNG…………TRƯỜNG…………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc——————- Số: …. /BC-NT

…..ngày ….tháng…năm………..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM Của tập thể Ban giám hiệu trường ………………

Năm học ……….. – …………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thành phần và nhiệm vụ Ban giám hiệu năm học ……….. – …………….: gồm 3 đồng chí.

a) Đồng chí…………….. – P. Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng:

Nhiệm vụ:

– Phụ trách chung, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn QG.

– Phụ trách chính các ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…

b) Đồng chí …………- Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, quản lý PCGDTH, Công tác Thư viện – Thiết bị.

c) Đồng chí ………………… – Phó Hiệu trưởng.

Phụ trách công tác Chuyên môn khối ……….; phụ trách chung về chuyên môn: quản lý chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN, chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (tổ, nhóm và GV).

2. Đặc điểm tình hình:

Năm học ……….. – ……………., diễn ra trong tình hình chính trị – xã hội của đất nước tiếp tục ổn định với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm; toàn Đảng toàn dân đang tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Chỉ thị năm học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học ……….. – …………….; với chủ đề năm học ……….. – ……………. là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã nỗ lực cố gắng phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn lãnh đạo chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

1. Thực hiện các nhiệm vụ năm học:

a) Việc quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo cấp trên, tổ chức chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch trong nhà trường:

Ưu điểm:

Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo năm học gồm:

+ Chỉ thị năm học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. – …………….;

+ Công văn số…………/SGD&ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo…………V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. – …………….;

+ Một số văn bản khác các về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu đối với bậc tiểu học.

– Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với các thành viên là trưởng các đoàn thể, giáo viên cốt cán để tham mưu giúp việc cho nhà trường nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn trường, tính hài hoà, hợp lý về thời gian thực hiện các công việc. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình, những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức đối với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các hình thức, phương pháp hoạt động của nhà trường để vừa đảm bảo các yêu cầu giáo dục chung, vừa phù hợp với đặc thù riêng của nhà trường. Từ kế hoạch tổng thể, nhà trường chỉ đạo các tổ, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình đầy đủ từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch để qua đó đánh giá rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

– Tổ chức và tạo điều kiện cho cho CB, GV tìm hiểu thêm các thông tin, tư liệu hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và các tài liệu khác liên quan đến công tác quản lý và dạy học.

Bài viết liên quan: don xin chuyen cong tac | Bestshop

– Đa số các kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tồn tại:

+ Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định nhưng chất lượng chưa thật cao

+ Việc sắp xếp một số văn bản chỉ đạo của trường còn chưa khoa học.

b) Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

Ưu điểm:

– Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để rèn luyện kỹ năng sống cho các em, đặc biệt là kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự học.

– Xây dựng các kế hoạch kịp thời, phù hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; phân công nhiệm vụ, sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, phù hợp năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, giáo viên.

– Chú trọng công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; bằng nhiều hình thức như thăm lớp dự giờ, dạy đánh giá, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; đến nay đã có 100% giáo viên thành thạo soạn giáo án bằng máy vi tính; một số đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

– Tập thể lãnh đạo nhà trường đã căn cứ vào chất lượng của từng lớp từ cuối năm học trước và đầu năm học để thống nhất tổ chức đăng ký chỉ tiêu và giao khoán chất lượng cho giáo viên một cách cụ thể về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao nhiêu HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.

– Kết quả các cuộc thi, giao lưu trong năm như sau:

+ Thi học sinh giỏi: cấp trường …….em; cấp huyệ…… em; cấp tỉnh…… em.

+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……

+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……

+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập kế hoạch cụ thể, tổ chức hoạt động khá hiệu quả; kết hợp giữa giáo dục tập thể với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh học tập, tích luỹ kinh nghiệm dạy và học, đặt nhiều báo chí chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với gia đình để giáo dục toàn diện học sinh.

Tồn tại:

– Việc chỉ đạo của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên một số kế hoạch triển khai chưa thường xuyên, liên tục nên đạt hiệu quả chưa thật cao

c) Về đổi mới công tác quản lý:

Ưu điểm:

– Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu năm học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của cá nhân, tập thể đều được Ban lãnh đạo công khai một cách rõ ràng, minh bạch.

– Ban giám hiệu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, bám sát nhiệm vụ đã được phân công để chỉ đạo các tập thể, cá nhân hoạt động và chịu trách nhiệm về lĩnh vực do mình phụ trách.

– Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2020.

– Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, các chế độ báo cáo giữa cá nhân, tập thể trong nhà trường đều được thực hiện thông qua hộp thư điện tử của trường.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tự chủ trong việc thực hiện phân phối chương trình và đổi mới phương pháp dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề cụ thể cho hàng tháng, hàng tuần; công tác kiểm tra nội đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nề nếp dạy học và các hoạt động trong nhà trường.

– Từng bước xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo trong nhà trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường đảm bảo đầy đủ, khoa học.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tồn tại:

– Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả sau 5 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong năm học:

Bài viết liên quan: Nàng tiên ốc – Truyện cổ tích Việt Nam

Ưu điểm:

– Tập thể lãnh đạo nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai các cuộc vận động một cách sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh tới từng con người, từng công việc cụ thể tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện.

– Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, giáo viên đã có những chuyển biến rõ nét, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều cá nhân đã tích cực tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp đào tạo để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

– Từ tập thể lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng năm đều có bản đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

– 100% CB, GV có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh quan, môi trường.

– Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới nhân dân và phụ huynh học sinh. Năm thứ tư thực hiện phong trào nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp khang trang, sạch đẹp hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được quan tâm thường xuyên hơn, …

– Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Tồn tại:

– Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua đôi khi còn lúng túng do kinh nghiệm của tập thể lãnh đạo chưa nhiều. Hồ sơ triển khai thực hiện các phòng trào thi đua sắp xếp chưa khoa học; một số bộ hồ sơ còn thiếu minh chứng cho từng hoạt động cụ thể.

3. Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, gương mẫu của các cán bộ trong tập thể lãnh đạo đơn vị; tác phong, lối sống; tinh thần trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

– Chúng tôi luôn xác định rõ tập thể Tập thể lãnh đạo phải là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

– Các cá nhân cán bộ quản lý cơ bản có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.

– Thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, giáo viên nên phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của mọi người.

4. Đánh giá chung:

– Trong năm học ……….. – ……………. Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.

– Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn năm trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp.

– Ban giám hiệu luôn luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của mọi thành viên trong nhà trường.

Qua kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, tập thể lãnh đạo xin nhận loại: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Định hướng các giải pháp khắc phục trong năm tiếp theo:

– Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với nhà trường, UBND xã tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng thêm các lớp học và các phòng chức năng còn thiếu.

– Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và cá nhân.

– Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; năng nổ, sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong công tác chỉ đạo cần linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực cho cán bộ, giáo viên.

III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Căn cứ vào các lĩnh vực công tác, tập thể lãnh đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 như sau:

– Tự chấm điểm:……………..

– Tự xếp loại:……………….

Tập thể lãnh đạo…………………..trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

– Thường trực Huyện ủy

– Lãnh đạo ban.

– Lưu VT

TẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Từ khóa tìm kiếm : báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2019, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2017, báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2019, báo cáo kiểm điểm tập thể 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2016, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2017, báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo, báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ, bao cao kiem diem tap the, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2016, mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể, mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2018 violet, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ trường học năm 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2018, báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ, báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2019, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý, báo cáo kiểm điểm tập thể theo nghị quyết trung ương 4 khóa 12, báo cáo kiểm điểm tập thể ubnd xã năm 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể ubnd xã, báo cáo kiểm điểm tập thể mẫu 01, báo cáo kiểm điểm tập thể đảng ủy năm 2018, bao cao kiem diem tap the chi bo, báo cáo kiểm điểm tập thể ban thường vụ, báo cáo kiểm điểm tập thể thường trực hđnd, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo cơ quan, báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy năm 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy, mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ, báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2018, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ theo nqtw4, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo ubnd xã năm 2018, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý năm 2015, bao cao kiem diem tap the chi uy chi bo, báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy chi bộ, mau bao cao kiem diem tap the 2018, báo cáo kiểm điểm cuối năm của tập thể chi ủy, báo cáo kiểm điểm tập thể 2016, báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2019 trường thcs, báo cáo kiểm điểm tập thể ban lãnh đạo, báo cáo kiểm điểm tập thể ban chấp hành, báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ cuối năm, báo cáo kiểm điểm tập thể ubnd xã năm 2019

Xem thêm: bài thơ về con mèo | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*