bộ đề toán lớp 2 | Bestshop

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 1

Năm học 2019 – 2020

Bạn đang xem: bộ đề toán lớp 2

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Kết quả của phép cộng 67 + 26 là:

A. 83

B. 93

C. 94

D. 95

b/ Phép trừ 100 – 57 có kết quả là:

A. 53.

B. 44

C. 43

D. 33

c/ Tổng nào dưới đây bé hơn 56?

A. 50 + 8

B. 49 + 7

C. 36 + 29

D. 48 + 6

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2:(1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ………..55

b/ 100 – 67 ……… 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là ….. giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ….. tháng …..

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:

a/ 36 + 28

b/ 75 – 37

c/ 100 – 73

d/ 29 + 17

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Tính:

a/ 48 + 25 – 38

b/ 100 – 38 + 15

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 73

b/ 42 – x = 30

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.

Thùng gạo tẻ có 53 kg, Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:

48 + 49 – 9 – 8

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 2

Năm học 2019 – 2020

Bạn đang xem: bộ đề toán lớp 2

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: ……………………………………………

Lớp: ….. Số báo danh: ……..

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Kết quả của phép cộng 76 + 16 là:

A. 82

B. 72

C. 93

D. 92

b/ Phép trừ 100 – 75 có kết quả là:

A. 35.

B. 25

C. 15

D. 16

Bài viết liên quan: khoảng cách từ điểm đến đường thẳng lớp 12

c/ Hiệu nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 59 – 8

B. 69 – 10

C. 56 – 0

D. 58 – 3

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2: (1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ………..75

b/ 100 – 42 ……… 43

c/ 10 giờ đêm còn gọi là ….. giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày ….. tháng …..

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:

a/ 36 + 38

b/ 75 – 27

c/ 100 – 37

d/ 29 + 57

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Tính:

a/ 48 + 35 – 38

b/ 100 – 28 + 15

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 80

b/ 42 – x = 22

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.

Thùng thóc giống có 53 kg, Thùng ngô có ít hơn thùng thóc giống 12 kg. Hỏi thùng ngô có bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:

24 + 65 – 4 – 5

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 3

Năm học 2019 – 2020

Bạn đang xem: bộ đề toán lớp 2

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Các số 28; 37; 46; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Bài viết liên quan: dụng cụ đo hiệu điện thế | Bestshop

Câu 6. Lan và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?

Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu, thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên:…………………………………………

Lớp:………

A- Phần kiểm tra trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. (Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm)

1) 5dm = ? cm

A. 50 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

2) Số bé nhất trong các số: 100, 98, 89, 90 là

A. 89

B. 90

C. 98

3) 47 + 35 =?

A. 72

B. 92

C. 82

4) Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 9 là:

A. 99

B. 90

C. 81

5) 11 – 7 + 8 =?

A. 4

B. 12

C. 10

6) Con lợn trắng nặng 75 kg, con lợn đen nhẹ hơn con lợn trắng 18 kg. Hỏi con lợn đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Con lợn đen cân nặng:

A. 93

B. 57

C. 67

7) Số?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

8) Hình bên có máy hình tứ giác:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A . 2

B. 3

C. 4

9) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5… > 58

A. 9

B. 8

C. 7

10 ) Số liền sau của 49 là:

A. 48

B. 51

C. 50

B- Phần kiểm tra tự luận.

Bài 1 (2 điểm) : Đặt tính rồi tính:

38 + 62 ; 72 – 25 ; 64 + 27 ; 100 – 77 ;

Bài 2: (1 điểm) Tìm x

a. x + 28 = 41

b. 32 – x = 16 + 7

Bài 3: (2 điểm) Năm nay Lan 8 tuổi, mẹ hơn Lan 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 gồm có 35 đề thi, gồm trắc nghiệm và tự luận, hướng dẫn chấm rất chi tiết giúp các em lớp 2 ôn tập, so sánh kết quả ngay sau khi luyện giải đề thi học kì 1.

Trên đây, Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới các em Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,…. để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đang hot: các quốc gia cổ đại phương tây

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*