đề thi tiếng anh lớp 2 học kỳ 2 tỉnh bình dương

5 Đề ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Bộ 4 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây tập trung vào kỹ năng viết Tiếng Anh, giúp các em nhận biết từ vựng, cấu trúc câu, từ đó có nền tảng Tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em làm bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 năm 2020 – 2021 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kỳ 2 tỉnh bình dương

Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 2

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án – Đề số 1

I. Circle the odd one-out. Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại.

1. A. socksB. shortsC . kitchenD. coat2. A. sheepB. dressC. T-shirtD. pants3. A. fishB. shoesC. lionD. goat4. A. living roomB. hatC. bedroomD. bathroom5. A. houseB. apartmentC. chairD. dining room

II. Order the words. Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1. my / It’s / ice cream. / sister’s

______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. table. / It’s / the / under

______________________________

4. your / pencil/ ? / Where’s/ case/

______________________________

5. is / This / my / dad.

______________________________

III. Read and match.

1. 2 + 4a. eight2. 5 + 6b. twelve3. 4 + 8c. nine4. 6 + 3d. six5. 3 + 5e. eleven

IV. Choose the correct answer.

1. Whose……………… is it? It’s our house.

A. pen

B. House

C. houses

2. Who is this? This is bestshop.vndma.

A. I

B. me

C. My

3. My brother …………….. young.

A. is

B. am

C. Are

4. What is………………… name? His name is Long.

A. he

B. his

C. Him

5.That’s my dad. bestshop.vn strong.

A. She

B. He

C. His

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one-out. Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại.

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – C;

II. Order the words. Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 – It’s my sister’s ice cream.

2 – She isn’t a teacher.

3 – It’s under the table.

4 – Where’s your pencil case?

5 – This is my dad.

III. Read and match.

1 – d; 2 – e; 3 – b; 4 – c; 5 – a;

IV. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – B;

II. Đề tiếng Anh lớp 2 học kì 2 năm 2019 – 2020 – Đề số 2

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây.

a. c_assroom: lớp học

b. sc_ool: trường học

c. t_acher: giáo viên

d. boo_: sách

e. sm_ll: nhỏ

f. n_ce: đẹp, tốt

g. _en: cái bút

h. w_ter: nước

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ khác loại

1. a. whiteb. brownc. oranged. apple2. a. colorb. eightc. fourd. nine3. a. bananab. applec. seesawd. grape4. a. swingb. seesawc. pinkd. hide-and-seek5. a. Ib. hec. Shed. Peter6. a. dob. playc. sayd. Linda7. a. penb. bookc. dod. crayon8. a. teacherb. momc. dadd. son

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 năm 2019 – 2020

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây.

a. classroom: lớp học

b. school: trường học

c. teacher: giáo viên

d. book: sách

Xem thêm: những điều con trai thích nhất ở con gái

e. small: nhỏ

f. nice: đẹp, tốt

g. pen: cái bút

h. water: nước

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

a – How old is she?

b – Nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has 20 students.

f – This is my mother.

Chọn từ khác loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

III. Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án – Đề số 3

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. scho….l

2. m…..sic room

3. b……g

4. rubb…. r

5. cl….ss room

6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. school

2. music room

3. bag / big/ bug

4. rubber

5. class room

6. open

Bài 2: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học sinh tự trả lời về bản thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

IV. Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án số 4

I. Put the words in the correct order

1. my/ that/ Is/ car?

___________________

2. an/ apple/ got/ you/ Have?

___________________

3. three/ ‘ve/ got/ bananas/ I

___________________

4. haven’t/ got/ I/ biscuits/ any

____________________

5. are./ Yes, / they

____________________

II. Read and complete the sentence.

My name is Linda. I live in a house. I live with my mum, my dad and my elder sister, Mary. Upstairs there are three bedrooms. My bedrooms is pink. The bathroom is upstairs. The kitchen is downstairs. It is very big.

1. Mary lives in a _______

2. Her elder sister is ________

3. There are _____ bedrooms upstairs.

Xem thêm: các công thức lăng kính | Bestshop

4. Linda’s bedroom is ________

5. The kitchen is very ____________.

III. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom?

2. Where’s/ Where are my friends?

3. Where’s/ Where are your elder sisters?

4. Where’s/ Where are Grandpa?

ĐÁP ÁN

I. Put the words in the correct order

1 – Is that my car?

2 – Have you got an apple?

3 – I’ve got three bananas.

4 – I haven’t got any biscuits.

5 – Yes, they are.

II. Read and complete the sentence.

1. Mary lives in a ____house___

2. Her elder sister is ____Mary____

3. There are ___three__ bedrooms upstairs.

4. Linda’s bedroom is ___pink_____

5. The kitchen is very _____big_______.

III. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom?

2. Where’s/ Where are my friends?

3. Where’s/ Where are your elder sisters?

4. Where’s/ Where are Grandpa?

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án số 5

I/ Look at the picture and match

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

A. rice

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

B. shorts

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

C. fifteen

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

D. queen

5. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

E. hippo

II/ Look and write

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

1. _____________

2. _____________

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

3. _____________

4. _____________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ wearing/ He/ a/ T-shirt/ shorts/ and/

_________________________________________________

2. running/ zebra/ Is/ the/ ?/

_________________________________________________

3. like/ you/ orange juice/ Do/ ?/

_________________________________________________

4. sliver/ wants/ The/ prince

_________________________________________________

Đáp án

I/ Look at the picture and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

II/ Look and write

1. crocodile

2. shoes

3. bread

4. coat

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He is wearing a T-shirt and shorts.

2. Is the zebra running?

3. Do you like orange juice?

4. The prince wants silver.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, … được cập nhật liên tục trên bestshop.vn.

Bài viết liên quan: những bài hát của t-ara | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*