ôn tập chương 1 vật lý 10

Đề cương Ôn tập Vật Lý 10 Chương 1

A. Tóm tắt lý thuyết

sơ đồ tư duy vật lý 10 chương 1

1. Chuyển động cơ

+ Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 vật lý 10

+ Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm. Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật.

+ Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật. Trong trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

+ Để xác định thời gian trong chuyển động ta cần chọn một mốc thời gian (hay gốc thời gian) và dùng đồng hồ để đo thời gian.

+ Hệ qui chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, gốc thời gian và đồng hồ.

2. Chuyển động thẳng đều

+ Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động: vtb = (frac{s}{t}).

Đơn vị của tốc độ trung bình là m/s hoặc km/h…

+ Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

+ Công thức tính quãng đường đi của chuyển động thẳng đều: s = vt

+ Phương trình chuyển động (phương trình xác định tọa độ theo thời gian) của chuyển động thẳng đều: x = x0 + v(t – t0); (v > 0 khi chọn chiều dương cùng chiều chuyển động; v < 0 khi chọn chiều dương ngược chiều chuyển động)

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

+ Chuyển động thẳng nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian.

+ Vận tốc tức thời và gia tốc là các đại lượng véc tơ.

Đơn vị của gia tốc là m/s2.

+ Công thức tính vận tốc: v = v0 + at.

Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu với v0 (véc tơ gia tốc cùng phương cùng chiều với véc tơ vận tốc).

Chuyển động thẳng chậm dần đều: a ngược dấu với v0 (véc tơ gia tốc cùng phương ngược chiều với véc tơ vận tốc).

+ Gia tốc a của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi theo thời gian.

+ Công thức tính quãng đường đi: s = v0t + (frac{1}{2})at2.

+ Phương trình chuyển động: x = x0 + v0t + (frac{1}{2})at2.

+ Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi: v2 – v = 2as.

4. Sự rơi tự do

+ Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

+ Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật như là sự rơi tự do.

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g.

+ Gia tốc rơi tự do ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau. Người ta thường lấy g » 9,8 m/s2 hoặc g » 10 m/s2.

+ Các công thức của sự rơi tự do: v = gt; s = (frac{1}{2})gt2; 2gs = v2.

5. Chuyển động tròn đều

+ Chuyển động tròn đều là chuyển động có các đặc điểm :

– Quỹ đạo là một đường tròn;

– Tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

+ Véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều có:

– Phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo

Bài viết liên quan: anh che 8 thang 3 | Bestshop

– Độ lớn (tốc độ dài): v = (frac{{Delta s}}{{Delta t}}).

+ Tốc độ góc: w = (frac{{Delta alpha }}{{Delta t}}); ({Delta alpha }) là góc mà bán kính nối từ tâm đến vật quét được trong thời gian Dt. Đơn vị tốc độ góc là rad/s.

+ Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = rw.

+ Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng:

T = (frac{{2pi }}{omega }). Đơn vị của chu kỳ là giây (s).

+ Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. Đơn vị của tần số là vòng/s hoặc héc (Hz).

+ Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm; có độ lớn là: aht = (frac{{{v^2}}}{r}) = rw2.

6. Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

+ Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.

+ Véc tơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

B. Bài tập minh họa

Bài 1:

Hướng dẫn giải:

Đổi 36 km/h = 10 m/s; 50,4 km/h = 14 m/s; 72 km/h = 20 m/s.

Ta có (v = {v_0} + at Rightarrow 14 = 10 + 20a Rightarrow a = 0,2m/{s^2}).

Thời gian để vật đạt được vận tốc 20 m/s là (t = frac{{v – {v_0}}}{a} = frac{{20 – 10}}{{0,2}} = 50s).

Vậy khi đạt vận tốc 20 m/s thì vật đã đi được quãng đường là

(s = {v_0}t + frac{{a{t^2}}}{2} = 10.50 + frac{{0,{{2.50}^2}}}{2} = 750m).

Bài 2:

Hướng dẫn giải:

Chọn chiều dương hướng xuống.

a) Quãng đường vật rơi trong 2s đầu tiên: ({h_2} = frac{1}{2}gt_2^2 = frac{1}{2}{.10.2^2} = 20) m.

Quãng đường vật rơi trong 1s đầu tiên: ({h_1} = frac{1}{2}gt_1^2 = frac{1}{2}{.10.1^2} = 5)m.

Quãng đường vật rơi trong giây thứ hai: (Delta h = {h_2} – {h_1} = 15)m.

Vận tốc ở cuối giây thứ nhất và ở cuối giây thứ hai:

({v_1} = 10.1 = 10) m/s và ({v_2} = 10.2 = 20) m/s.

b) Thời gian rơi (t = frac{v}{g} = frac{{46}}{{10}} = 4,6)s.

Độ cao: (h = frac{1}{2}g{t^2} = frac{1}{2}.10.4,{6^2} = 105,8) m.

Trắc nghiệm Vật Lý 10 Chương 1

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 1 Chuyển động cơ

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 2 Chuyển động thẳng đều

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 4 Sự rơi tự do

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 5 Chuyển động tròn đều

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 6 Tính tương đối của chuyển động

 • Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 7 Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Đề kiểm tra Vật Lý 10 Chương 1

Đề kiểm tra trắc nghiệm online Chương 1 Vật lý 10 (Thi Online)

Phần này các em được làm trắc nghiệm online trong vòng 45 phút để kiểm tra năng lực và sau đó đối chiếu kết quả và xem đáp án chi tiết từng câu hỏi.

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 1 môn Vật lý 10 có đáp án năm học 2018-2019

 • Kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương Động học chất điểm Vật lý 10

 • 30 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Chuyển động cơ học Vật lý 10

 • Đang hot: đề thi vào 10 môn toán hà nội 2019

  40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10

 • 40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Chuyển động thẳng đều Vật lý 10

 • 40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Chuyển động tròn đều Vật lý 10

 • 40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Sự rơi tự do Vật lý 10

 • 40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Tính tương đối của chuyển động Vật lý 10

Đề kiểm tra Chương 1 Vật lý 10 (Tải File)

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án làm bài.

 • Đề kiểm tra chương Động Học Chất Điểm Vật Lý 10 có đáp án

 • Kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm Động học chất điểm Vật lý 10

 • Đề kiểm tra 45′ chương Động Học Chất Điểm Vật Lý 10 có đáp án

 • Đề kiểm tra 15′ chương Động Học Chất Điểm Vật Lý 10 NC

 • 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm Vật lý 10 có lời giải

 • Bài tập Động Học Chất Điểm Vật lý 10 nâng cao có đáp án

 • 140 câu trắc nghiệm Động học chất điểm Vật Lý 10 có đáp án

 • Phân loại bài tập trắc nghiệm Động học chất điểm Vật lý 10 có đáp án

 • Phân loại bài tập Chuyển động thẳng đều môn Vật lý 10

Lý thuyết từng bài chương 1 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết các bài học Vật lý 10 Chương 1

 • Vật lý 10 Bài 1: Chuyển động cơ

 • Vật lý 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều

 • Vật lý 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • Vật lý 10 Bài 4: Sự rơi tự do

 • Vật lý 10 Bài 5: Chuyển động tròn đều

 • Vật lý 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc

 • Vật lý 10 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

 • Vật lý 10 Bài 8: Thực hành Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do

Hướng dẫn giải Vật lý 10 Chương 1

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 1 Vật lý

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 2 Vật lý

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 3 Vật lý

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 4 Vật lý

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 5 Vật lý

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 6 Vật lý

 • Giải bài tập Vật lý 10 Chương 1 Bài 7 Vật lý

Trên đây là tài liệu Ôn tập Vật lý 10 Chương 1 Động Học Chất Điểm. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập tốt và hệ thống lại kiến thức Chương 1 hiệu quả hơn. Để thi online và tải file đề thi về máy các em vui lòng đăng nhập vào trang bestshop.vn và ấn chọn chức năng “Thi Online” hoặc “Tải về”. Ngoài ra, các em còn có thể chia sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà có giá trị từ HỌC247 !

Đang hot: giong hat viet phuong my chi | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*