soạn unit 6 lớp 8 | Bestshop

Bài 1

Task 1. Listen and read

Bạn đang xem: soạn unit 6 lớp 8

(Nghe và đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Nick: Oh yeah? What’s it about?

Duong: Well, it’s aboutthe origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long Quan – the dragon king of the ocean, Au Co – a fairy, and their sons.

Nick: And what’s the story?

Duong: Let me see… Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That’s a lot.

Duong: And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Giải Getting started Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng)

1. What was Duong doing at 9p.m. last night?

A. He was coming to Nick’s house.

C. He was talking to Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend to Nick?

A. A legend about how Viet Nam began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn’t well-known.

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The dragon king of the ocean.

B. Au Co’s father.

5. Where did Au Co take half of the sons?

A. To the mountains.

C. To Lac Long Quan’s land.

B. To the sea.

b. Match the words to their meanings.

(Nối từ với nghĩa)

1. title

Xem thêm: tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường

2. genre

3. main characters

4. plot

a. the people the story is about

b. the content of the story

c. the name of the story

d. the type of story it is

c. Find the information in the conversation to complete the table.

(Tìm thông tin trong bài đàm thoại để hoàn thành bảng.)

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

Main characters

Plot

– Lac Long Quan married Au Co.

d. What does this sentences from the conversation express?

Nick: What an interesting legend it is!

Do you know what kind of sentence it is?

(Câu này trong bài đàm thoại thể hiện điểu gì? Bạn có biết loại câu đó không?)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có gợi ý gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân – long vương của biển cả, Âu Cơ – một nàng tiên và con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem… Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một bọc trứng với 100 cái trứng mà nở ra 100 người con trai.

Nick: Một 100 người con trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

Lời giải chi tiết:

a)

1. B

(Dương làm gì lúc 9 giờ tối qua? => B. Cậu ấy đang gọi cho Nick.)

2. C

(Nick làm gì vào 9 giờ tối qua? => C. Cậu ấy đang tìm thông tin trên web.)

3. B

Đang hot: cách cắm hoa thiên điểu | Bestshop

(Dương đề nghị Nick truyền thuyết nào? => B. Một truyền thuyết về nguồn gốc người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua rồng của biển cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa con trai đi đâu? => A. Lên núi)

b)

1 – c: title – the name of the story (tên của câu truyện)

2 – d: genre – the type of the story it is (thể loại truyện)

3 – a: main characters – the people the story is about (người mà câu truyện nói về)

4 – b: plot – the content of the story (nội dung câu truyện)

c)

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

Legend

Main characters

Lac Long Quan, Au Co and their sons

Plot

– Lac Long Quan married Au Co

– Au Co gave birth to one hundred baby boys

– Lac Long Quan missed the sea

– Lac Long Quan took 50 their son to the sea

– Au Co took the others to the mountains.

Tạm dịch:

Tiêu đề

Lạc Long Quân và Ấu Cơ

Thể loại

Truyền thuyết

Nhân vật chính

Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ

Cốt truyện

– Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ

– Âu Cơ sinh ra 100 đứa con trai

– Lạc Long Quân nhớ biển

– Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển

– Âu Cơ mang 50 con lên núi

d)

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là một truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện cảm xúc của Nick về truyền thuyết; bạn ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)

Đang hot: lính trong bài thơ đồng chí | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*