tiếng anh 7 thí điểm | Bestshop

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem: tiếng anh 7 thí điểm

Task 2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

(Nghe một bài phỏng vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở thích của cô ấy. Hoàn thành mỗi khoảng trống trong lưới từ với không quá 3 từ.)

Giải Skills 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới - bestshop.vn

Phương pháp giải:

Audio script:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Bài viết liên quan: Dị hóa là gì? Có vai trò như thế nào? – YouMed

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài nghe:

Ngọc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

Ngọc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

Mi: Có chứ, mẹ tôi cũng thích nó.

Ngọc: Có khó không?

Mi: Không, không hề nha. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số vỏ.

Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải chi tiết:

1. collecting glass bottles

2. two years ago

3. mother

4. grandmother; flower – lamps; home

Xem thêm: nha co 5 nang tien diễn viên

5. useful

6. continue the hobby

1. Name of the hobby: collecting glass bottles

(Tên sở thích: sưu tập vỏ chai)

2. Started: two years ago / 2 years ago

(Bắt đầu: cách đây 2 năm)

3. Person who shares the hobby with Mi: mother / mom

(Người chia sẻ sở thích với Mi: mẹ)

4. To do this hobby Mi has to:

(Để thực hiện sở thích này, bạn phải:)

a) collect bottles after use + get them from grandmother

(Thu gom vỏ chay sau khi sử dụng + nhận chúng từ bà)

b) make flower vases or lamps

(làm một bình hoa hoặc đèn)

c) use them as home decorations

(sử dụng chúng như đồ trang trí trong nhà)

5. Feelings about the hobby: useful

(Cảm nhận về sở thích: hữu ích)

6. Future: will continue the hobby

(Tương lai: sẽ tiếp tục sở thích)

Bài viết liên quan: viết về cuốn sách tôi yêu | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*