trắc nghiệm toán lớp 3 | Bestshop

230 câu trắc nghiệm Toán học lớp 3 (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức về số học và hình học trong chương trình Toán 3. Tài liệu để học tốt Toán 3 này bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, sẽ dễ giúp các em học tập và luyện đề dễ dàng hơn. Chúc các em học tốt môn Toán lớp 3 nói riêng và học tốt các môn khác lớp 3 nói chung.

Bạn đang xem: trắc nghiệm toán lớp 3

1. Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

Câu 1. Cho dãy số liệu: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17.

Dãy trên có tất cả:

A. 11 số

B. 9 số

C. 8 số

D. 10 số

Câu 2. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

Câu 3. Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 4. Cho A = a5c6 + 4b7d và B = abcd + 4567. Hãy so sánh A với B

A. A = B

B. A > B

C. B > A

D. A < B

Câu 5. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …

A. 1000

B. 1234

C. 2007

D. 100

Câu 6. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

A. 3 viên

B. 5 viên

C. 4 viên

D. 6 viên

Câu 7.

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

Hình trên có số đoạn thẳng là:

A. 13 đoạn

B. 16 đoạn

C. 15 đoạn

D. 18 đoạn

Câu 8. 9m 4cm= … cm

A. 94 cm

B. 940 cm

C. 904cm

D. 9004 cm

Câu 9. AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

A. 36 cm2

B. 20 cm2

C. 65 cm2

D. 45 cm2

Câu 10. Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:

A. 24 số

B. 30 số

C. 18 số

D. 12 số

Câu 11. 4m 4 dm = ………………. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 440

B. 44

C. 404

D. 444

Câu 12. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?

A. 720m

B. 640m

C. 800m

D. 900m

Câu 13. Tìm x biết: 8462 – x = 762

A. x = 8700

B. x = 6700

C. x = 7600

D. x = 7700

Câu 14. Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

A. Thứ tư.

B. Thứ sáu.

C. Thứ năm.

D. Thứ bảy.

Bài viết liên quan: bài viết về tấm gương nhà giáo tiêu biểu

Câu 15. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 16. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau

A. 20 số

B. 16 số

C. 12 số

D. 10 số

Câu 17. Số lẻ liền sau số 2007 là:

A. 2008

B. 2009

C. 2017

D. 2005

Câu 18. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 19. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 33 tuổi

B. 35 tuổi

C. 34 tuổi

D. 25 tuổi

Câu 20. Các phép tính dưới đây, phép tính nào là đúng:

A. a : 1 = a

B. b : 1 = 1

C. a : 0 = 0

D. 1 : b = b

Câu 21.Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Câu 22. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899

B. 9999

C. 9888

D. 8888

Câu 23. Em có 15 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:

A. 8 bạn, còn thừa 1 viên

B. 7 bạn, còn thừa 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 24. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A. 29 học sinh.

B. 32 học sinh.

C. 30 học sinh.

D. 28 học sinh.

Câu 25. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58? Số cần tìm là:

A. 101

B. 135

C. 67

D. 91

Câu 26. Tôi nghĩ ra một số, nếu thêm vào số tôi nghĩ 72 đơn vị thì được 1 số mới, nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết số tôi nghĩ là số nào?

A. Số 108

B. Số 36

C. Số 99

D. Số 81

Câu 27. Tính giá trị của biểu thức: 4536 + 73 845 : 9

A. 12 841

B. 8709

C. 22 741

D. 12 741

Câu 28. Biết 356a7 > 35679 giá trị của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Câu 29. Bể thứ nhất chứa được 4 827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2 634 lít nước. Cả hai bể chứa là:

A. 8 461

B. 9 361

C. 8 961

D. 7 461

Câu 30. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

Xem thêm: mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều khiển

A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác

D. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác

Câu 31. Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 86 cm

B. 48 cm

C. 28 cm

D. 96 cm

Câu 32. Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

A. 34 học sinh

B. 27 học sinh

C. 24 học sinh

D. 21 học sinh

Câu 33. Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì được hiệu là:

A. 8 765

B. 8 999

C. 7 654

D. 8 876

Câu 34.

Toán lớp 3

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:

A. 24 cm

B. 16 cm

C. 8 cm

D. 20 cm

Câu 35. Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A. 11022

B. 10000

C. 10999

D. 11233

Câu 36. Tìm số trừ biết số bị trừ là 45 và hiệu là 18? Số trừ là:

A. 37

B. 27

C. 53

D. 63

Câu 37. Có 2 nguồn sách. Nguồn thứ nhất có 9 cuốn sách, nguồn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách nguồn thứ nhất. Hỏi cả 2 nguồn có bao nhiêu cuốn sách.

A. 21 cuốn sách

B. 24 cuốn sách

C. 27 cuốn sách

D. 12 cuốn sách

Câu 38. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:

A. 99998

B. 99990

C. 88888

D. 99999

Câu 39. Số nào trong các số dưới đây mà để xuôi hay quay ngược lại vẫn giữ nguyên giá trị

A. 606

B. 111

C. 886

D. 689

Câu 40. Có 372 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Biết mỗi ngăn có số sách như nhau.

A. 186 quyển

B. 172 quyển

C. 62 quyển

D. 126 quyển

Câu 41. Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 5 chữ số trừ đi số lẻ bé nhất có 4 chữ số thì được hiệu là:

A. 98 997

B. 98 998

C. 98 999

D. 98 987

Câu 42. Kết quả của biểu thức: 24 + 36 x 8 là

A. 212

B. 312

C. 302

D. 480

2. Đáp án Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3

1. C; 02. D; 03. C; 04. B; 05. C; 06. C; 07. B; 08. C; 09. C; 10. A;

11. A; 12. A; 13. D; 14. D; 15. C; 16. B; 17. B; 18. B; 19. C; 20. A;

21. C; 22. A; 23. B; 24. A; 25. B; 26. B; 27. D; 28. D; 29. D; 30. C;

31. D; 32. C; 33. C; 34. A; 35. A; 36. B; 37. B; 38. A; 39. D; 40. C;

41. A; 42. B; 43. B; 44. B; 45. B; 46. C; 47. A; 48. D; 49. A; 50. B;

51. C; 52. B; 53. A; 54. B; 55. D; 56. B; 57. A; 58. B; 59. A; 60. D;

61. B; 62. A; 63. B; 64. C; 65. B; 66. C; 67. D; 68. D; 69. D; 70. D;

71. C; 72. B; 73. B; 74. A; 75. D; 76. D; 77. C; 78. A; 79. C; 80. D;

Vì tài liệu dài nên VnDoc chỉ show một số bài, các bạn hãy tải về để lấy trọn bộ 230 bài cùng đáp án nhé!

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 được biết đến như một dạng toán giúp các em phát triển tư duy tốt nhất. Các em hãy cùng xem chi tiết những phương pháp và cách giải mà VnDoc đã tổng hợp lại như ở trên. Đây cũng là đòn bẩy giúp các em bật cao trong việc học Toán lớp 3 tốt hơn. Chúc các em học thật tốt.

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 hỗ trợ nâng cao năng lực học Toán cho các em học sinh lớp 3, bài tập Toán lớp 3 được chọn lọc kỹ lưỡng, bám sát được nội dung chương trình học, các thầy cô và các phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn nhằm giúp các em có những tài liệu hay nhất để học tập, ôn luyện, nhằm củng cố những kiến thức về môn Toán, hình thành được tư duy, logic trong quá trình học Toán. Bên cạnh Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3, các bạn có thể luyện thêm: 300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3 bao gồm các dạng Toán lớp 3 có lời văn từ cơ bản đến nâng cao lớp 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn luyện các dạng bài tập chuẩn bị kiến thức cho các kì thi học kì, thi học sinh giỏi đạt kết quả cao.

Như vậy, bestshop.vn đã gửi tới các bạn Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đang hot: văn học cổ đại phương tây | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*